Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Judapest store webáruház tiszteletben tartja vásárlói személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy különös figyelmet fordítsunk regisztrált vásárlóink információs önrendelkezési jogára. Ennek szellemében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük, így különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”).

RENDELÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT, VALAMINT HÍRLEVÉLKÜLDÉSRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Kultmisszió Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 18. cégjegyzékszám: 01-09-940933; e-mail cím: webshop@kultmisszio.hu; telefonszám: +36 20 973 0343; „Kultmisszió Kft.”) 2020. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási nevét és cÍmét, eltérő számlázási adatok esetén a számlázási nevét és címét, adószámát, amelyeket Ön a www.judapest.store honlapon történő rendelés során adott meg.

Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a Kultmisszió Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 18. cégjegyzékszám: 01-09-940933) jogosult.

A Kultmisszió Kft.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. A Kultmisszió Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

Az adatkezelés célja és jogalapja

A Kultmisszió Kft. a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség. A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a Kultmisszió Kft. a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a Kultmisszió Kft. a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatait a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltatók:

 • a Csomagpiac Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Németh László u. 1/b cégjegyzékszám: 13-09-144907); képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg;

 • a Kultmisszió Kft. könyvelője

 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.

 • A rendelés során megadott személyes adatokat a Kultmisszió Kft. további személy részére nem továbbítja.

Az adatkezelés időtartama

A Kultmisszió Kft. a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő 365 napig kezeli.

A Kultmisszió Kft. a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Kultmisszió Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Kultmisszió Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza. Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Kultmisszió Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Kultmisszió Kft. kezeli-e a személyes adatait. Ha a Kultmisszió Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. A Kultmisszió Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Kultmisszió Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Törléshez való jog

A KultmisszióKft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Kultmisszió Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Kultmisszió Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Kultmisszió Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Kultmisszió Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Kultmisszió Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Kultmisszió Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a Kultmisszió Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Kultmisszió Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Kultmisszió Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Kultmisszió Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. A Kultmisszió Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Kultmisszió Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Kultmisszió Kft. nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A Kultmisszió Kft. tájékoztatja, hogy a személyes adatai kezelése nem automatizált módon történik, így Ön az adathordozhatósághoz való jogával a Kultmisszió Kft.-nél nem élhet.

Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy a Kultmisszió Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: webshop@kultmisszio.hu

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Süti (Cookie) szabályzat

Adatkezelő adatai

Az alábbi Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatóban („Tájékoztató”) foglalt rendelkezések szerint kezeli a www.judapest.store domain alatt működő honlapon elhelyezett sütik és webjelzők által gyűjtött személyes adatokat.

A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységek tekintetében adatkezelő:

Társaság neve:

Kultmisszió Korlátolt Felelősségű Társaság („Társaság”)

Társaság székhelye:

1062 Budapest Bajza u. 18.

Társaság cégjegyzékszáma:

01-09-940933

Társaság adószáma:

22729406-2-42

Társaság vezető tisztségviselője:

Schőn Edina ügyvezető

A Társaság nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, azonban a Társaság kinevezett adatkezelésért felelős munkatársat, akihez Ön bármely a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésével fordulhat. A Társaság adatkezelésért felelős munkatársnak a következő személyt nevezte ki és az adatkezelésért felelős munkatárs az alábbi e-mail címen és telefonszámon érhető el:

Társaság adatkezelésért felelős munkatársa:

Schőn Edina ügyvezető

Társaság adatkezelésért felelős munkatársának e-mail címe:

edina@kultmisszio.hu

Társaság adatkezelésért felelős munkatársának telefonszáma:

06 20 973 0343

Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos tájékoztató

A látogató a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobileszközén süti, illetve webjelző kerül elhelyezésre. Ha egyetért a süti, illetve webjelző elhelyezésével, akkor a felugró ablak nem fog többször megjelenni, ha ugyanazt a böngészőt használja, és a sütiket, illetve webjelzőket nem törölte. Ha nem ért egyet a süti, illetve webjelző elhelyezésével, vagy a korábban elhelyezett sütit, illetve webjelzőt törli, akkor a felugró ablak ismételten meg fog jelenni a böngészőben.

 • Süti

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag.

A Társaság webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobileszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a Társaság webszervere részére. A Társaság webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni.

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó 4. pontban felsorolt adatokat szolgáltatja a Társaság webszervere részére.

 • Webjelző

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

 • Elhelyezett sütik és webjelzők típusa

A Társaság olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez a honlapon, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

 • Sütik és webjelzők elhelyezésének célja

A Társaság a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató szokásait és érdeklődési körét; illetve, annak érdekében, hogy a honlap biztonságát javítsa.

 • Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása

Amennyiben a látogató a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobileszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a látogató a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

 • Harmadik személyek szolgáltatásai beállításaira és letiltására vonatkozó információk

A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu